برنامه پنجاه و يكم

مجموعه "خوان هشتم و آدمك" از مهدی اخوان ثالث (بخش دوم ) [دكتر كريمی] [5:32 min, 0.95 MB]
4 responses to “برنامه پنجاه و يكم

  1. you are the best
    really u are the best!!!
    i love radio cp
  2. Si eres cualquier cosa como mí, odias el pensamiento del gasto cuarenta horas a la semana en un trabajo del punto muerto. Las luces fluorescentes de zumbido, la gerencia idiota, el hecho de que necesitas despertar doloroso temprano – el único alto punto son que viene viernes cada semana. Dije tan a me, allí me consigo ser una manera mejor. ¡Una cierta manera de hacer el dinero que me deja fijar mis propias horas y hacer una cantidad cómoda del dinero!
  3. Pingback: Cash Lots Fast Of Online Make Emarketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*