برنامه سيصد و هفتاد و سوم

محصولات دست ورزی شده ژنتیکی (3) - بخش اول [پرستو] [22:43 min, 5.2 MB]
در این مصاحبه دکتر پرستو چمن رخ درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی صحبت می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*