برنامه سيصد و هفتادم

شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی درمرکزفرهنگی پارس [زهره] [41:33 min, 9.51 MB]
بتازگی مرکز فرهنگی پارس میزبان شب شعر اشعار فارسی و انگلیسی بود. در ابتدای این مراسم آقای آریا مدیر این مرکز درباره تاریخچه و اهداف مرکز فرهنگی پارس صحبت کردند و به حاضرین خیر مقدم گفتند. در ادامه تعدادی از شاعران و محققین زبان فارسی و انگلیسی اشعار خود را خوانده و در مورد آنها توضیحاتی دادند. این برنامه بخش اول این مراسم است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*