فهرست برنامه هاى شبنم RSS
ميزگرد مهاجرت (بخش سوم) [آنوشا - نسيم - نيما - پريسا - سعيد - شبنم - شبنم - سيما] [15:33 min, 2.67 MB]
ميزگرد مهاجرت (بخش دوم) [آنوشا - نسيم - نيما - پريسا - سعيد - شبنم - شبنم - سيما] [18:18 min, 3.14 MB]
پايان سال فيزيك (مقاله ای از دكتر اسعد استاد دانشگاه مريلند)  [شبنم] [10:58 min, 2.51 MB]
راهنمای خريد خانه در آمريكا (بخش دوم) [هومن - شبنم] [5:25 min, 0.93 MB]
سفرنامه - خاطرات و داستانهای مهاجرت (بخش دوم) [كاميار - شبنم] [3:12 min, 0.55 MB]
راهنمای خريد خانه در آمريكا (بخش اول) [هومن - شبنم] [10:05 min, 1.73 MB]
تاريخچه مهرگان [دكتر كريمی - شبنم] [4:22 min, 1 MB]
سفرنامه - خاطرات و داستانهای مهاجرت (بخش اول) [كاميار - شبنم] [5:57 min, 1.36 MB]

مجرى
برنامه صد و يازدهم [شبنم - سعيد] [59:08 min, 10.15 MB]
برنامه صد و سوم [اميرعلی - شبنم] [34:57 min, 6 MB]
برنامه نود و چهارم [پريسا - شبنم] [44:02 min, 7.56 MB]
برنامه نود و يكم [شبنم - سعيد] [45:30 min, 7.81 MB]
برنامه هفتاد و هشتم [اميرعلی - شبنم] [40:08 min, 6.89 MB]
برنامه چهل و نهم [علی - شبنم] [38:02 min, 6.53 MB]
برنامه چهل و دوم [بهمن - شبنم] [46:05 min, 7.91 MB]
برنامه سی و نهم [اميرعلی - شبنم] [34:43 min, 5.96 MB]
برنامه سی ام [بهنام - شبنم] [36:00 min, 6.18 MB]
برنامه بيست و چهارم [بيژن - شبنم] [33:12 min, 5.7 MB]
برنامه ششم [مسعود - شبنم] [32:09 min, 5.52 MB]