فهرست برنامه هاى دكتر كريمی RSS
بلندی های ماچو پیچو از پابلو نرودا [ايلگار - دكتر كريمی] [28:57 min, 4.97 MB]
شعر `آواز چگور` از مهدى اخوان ثالث [دكتر كريمی] [3:33 min, 0.61 MB]
تاريخچه شب يلدا [دكتر كريمی] [11:01 min, 1.89 MB]
اشعارى از حافظ [آنوشا - دكتر كريمی] [7:38 min, 1.31 MB]
تاریکخانه، صادق هدایت [دكتر كريمی] [3:09 min, 0.54 MB]
شعرى از مولانا [دكتر كريمی] [2:58 min, 0.51 MB]
تفسيرى بر داستان "تخت ابو نصر" - صادق هدايت [دكتر كريمی] [4:43 min, 0.81 MB]
مولانا [آنوشا - دكتر كريمی] [9:02 min, 1.55 MB]
شعر "دوست" از سهراب سپهرى با صداى دكتر كريمى حكاك [دكتر كريمی] [10:05 min, 1.73 MB]
مجموعه "خوان هشتم و آدمك" از مهدی اخوان ثالث (بخش دوم ) [دكتر كريمی] [5:32 min, 0.95 MB]
مجموعه "خوان هشتم و آدمك" از مهدی اخوان ثالث (بخش اول) [دكتر كريمی] [13:31 min, 2.32 MB]
سخنرانی دكتر كريمی حكاك در مورد اخوان ثالث (بخش دوم) [دكتر كريمی] [4:33 min, 0.78 MB]
سخنرانی دكتر كريمی حكاك در مورد اخوان ثالث (بخش اول) [دكتر كريمی] [8:48 min, 1.51 MB]
"آيا فارسی در خطر است؟" - سخنرانی دكتر كريمی حكاك در بركلي (بخش آخر)
    [دكتر كريمی] [8:41 min, 1.49 MB]
"آيا فارسی در خطر است؟" - سخنرانی دكتر كريمی حكاك در بركلي (بخش ششم)
    [دكتر كريمی] [10:33 min, 1.81 MB]
"آيا فارسی در خطر است؟" - سخنرانی دكتر كريمی حكاك در بركلي (بخش پنجم)
    [دكتر كريمی] [10:50 min, 1.86 MB]
"آيا فارسی در خطر است؟" - سخنرانی دكتر كريمی حكاك در بركلي (بخش چهارم)
    [دكتر كريمی] [5:36 min, 0.96 MB]
"آيا فارسی در خطر است؟" - سخنرانی دكتر كريمی حكاك در بركلي (بخش سوم)
    [دكتر كريمی] [9:51 min, 1.69 MB]
"آيا فارسی در خطر است؟" - سخنرانی دكتر كريمی حكاك در بركلي (بخش دوم)
    [دكتر كريمی] [7:34 min, 1.3 MB]
"آيا فارسی در خطر است؟" - سخنرانی دكتر كريمی حكاك در بركلي (بخش اول)
    [دكتر كريمی] [10:50 min, 1.86 MB]
شعر “مگس كشتيبان” از مولوی با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [1:00 min, 0.23 MB]
غزلی از حافظ با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [1:03 min, 0.24 MB]
غزلی از حافظ با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [1:24 min, 0.32 MB]
غزلی از سعدی با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [1:13 min, 0.28 MB]
غزلی از حافظ با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [1:21 min, 0.31 MB]
غزلی از حافظ با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [1:32 min, 0.35 MB]
شعر "بقال و طوطی" از مولوی با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [2:24 min, 0.55 MB]
شعر "افسون باغبان" از مولوی با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [4:51 min, 1.11 MB]
حكايتی از "چرند پرند" دهخدا با صدای دكتر كريمی حكاك
    [دكتر كريمی] [8:52 min, 2.03 MB]
شعر "صدای پای آب" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش آخر)
    [دكتر كريمی] [6:59 min, 1.6 MB]
شعر "صدای پای آب" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش هفتم)
    [دكتر كريمی] [7:41 min, 1.76 MB]
شعر "صدای پای آب" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش ششم)
    [دكتر كريمی] [7:36 min, 1.74 MB]
شعر "صدای پای آب" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش پنجم)
    [دكتر كريمی] [8:00 min, 1.83 MB]
شعر "صدای پای آب" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش چهارم)
    [دكتر كريمی] [9:50 min, 2.25 MB]
مصاحبه با دكتر كريمی حكاك، استاد و رييس مركز مطالعات زبان فارسی در دانشگاه مريلند
    [افشين - دكتر كريمی] [32:44 min, 5.62 MB]
شعر "در كنار رودخانه" از نيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك
    [دكتر كريمی] [2:35 min, 0.59 MB]
شعر “صدای پای آب” از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش سوم)
    [دكتر كريمی] [6:00 min, 1.03 MB]
شعر “مرغ آمين” از نيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [8:42 min, 1.99 MB]
شعر "صدای پای آب" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش دوم)
    [دكتر كريمی] [6:41 min, 1.53 MB]
شعر "هست شب" از نيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [3:59 min, 0.91 MB]
شعر "ضلال المبين" از ملك الشعرا بهار با صدای دكتر كريمی حكاك
    [دكتر كريمی] [8:23 min, 1.44 MB]
شعر "صدای پای آب" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك (بخش اول)
    [دكتر كريمی] [8:47 min, 2.01 MB]
شعر"ماخ اولا" ازنيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [5:07 min, 1.17 MB]
شعر" آيدا در آينه" ازاحمد شاملو با صدای دكتر كريمی حكاك
    [دكتر كريمی] [4:01 min, 0.92 MB]
تاريخچه مهرگان [دكتر كريمی - شبنم] [4:22 min, 1 MB]
شعر لزانيه ازملک‌ الشعراء بهار با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [9:42 min, 2.22 MB]
شعر "مرگ ناصری" از احمد شاملو با صدای دكتر كريمی حكاك
    [دكتر كريمی] [4:59 min, 1.14 MB]
غزلی ازملک‌ الشعراء بهار با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [5:49 min, 1.33 MB]
شعری از نيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [4:51 min, 1.11 MB]
شعر "ماهی" ازاحمد شاملو با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [7:44 min, 1.77 MB]
شعر "مهتاب" ازنيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [5:17 min, 1.21 MB]
غزلی ازملک‌ الشعراء بهار با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [3:06 min, 0.71 MB]
شعر "قلب مادر" از ايرج ميرزا با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [8:48 min, 1.51 MB]
شعر "سوره تماشا" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [5:09 min, 1.18 MB]
شعر " آی آدمها" از نيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [5:36 min, 1.28 MB]
شعر "كيفر" از احمد شاملو با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [3:01 min, 0.69 MB]
شعر "راز طبيعت" از ملک‌ الشعراء بهار با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [8:02 min, 1.84 MB]
شعر "ققنوس" از نيما يوشيج با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [5:49 min, 1.33 MB]
شعر "دماونديه" از ملک‌ الشعراء بهار با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [5:15 min, 1.2 MB]
شعر "به باغ همسفران" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك
    [دكتر كريمی] [4:40 min, 1.07 MB]
شعر "نشانی" از سهراب سپهری با صدای دكتر كريمی حكاك [دكتر كريمی] [1:17 min, 0.22 MB]