فهرست برنامه هاى فرنگيس RSS
معرفى يك آموزشگاه مجازى [فرنگيس] [10:54 min, 1.87 MB]
خواب و مراحل آن [فرنگيس] [16:43 min, 2.87 MB]
معرفى مركز آموزشى و فرهنگى گلها در شهر سياتل آمريكا [فرنگيس] [21:02 min, 3.61 MB]
چگونگى تاثير نه ماه قبل از تولد بر زندگى ما [فرنگيس] [22:50 min, 3.92 MB]
كار در دنياى آينده [فرنگيس] [14:30 min, 2.49 MB]
داستان توليد كالا [فرنگيس] [20:48 min, 3.57 MB]
بحران اقتصادى در آمريكا [فرنگيس] [8:37 min, 1.48 MB]
مرد بارانى، مجنون يا نابغه؟ [فرنگيس] [10:29 min, 1.8 MB]
ريشه برخى خرافات در فرهنگ غربى [فرنگيس] [8:27 min, 1.45 MB]
داروهاى فردى [فرنگيس] [14:23 min, 2.47 MB]
عمو نوروز - داستان كوتاه [فرنگيس] [5:57 min, 1.02 MB]
غذا خوردن احساسى و راههاى مقابله با آن [فرنگيس] [10:12 min, 1.75 MB]
تاريخچه مراسم Thanksgiving در آمريكا (از برنامه بيست و سوم) [فرنگيس] [12:45 min, 2.19 MB]
چگونه از مغز خود بهتر استفاده كنيم [فرنگيس] [14:51 min, 2.55 MB]
گزارشی از بزرگترين بخت آزمايی تاريخ آمريكا و برندگان آن [فرنگيس] [10:36 min, 1.82 MB]
زبانهای ايرانی و سرگذشت زبان فارسی (بخش دوم) [فرنگيس] [12:28 min, 2.14 MB]
زبانهای ايرانی و سرگذشت زبان فارسی (بخش اول) [فرنگيس] [11:25 min, 1.96 MB]
تاريخچه مراسم Thanksgiving در آمريكا (انگليسي – فارسي) [فرنگيس] [12:45 min, 2.19 MB]
گزارشی از كنسرت موسيقی گروه كابل [فرنگيس - مسعود - بهنام - بيژن] [13:13 min, 2.27 MB]
گاه شماری در ايران باستان (بخش آخر) [فرنگيس] [13:06 min, 2.25 MB]
گاه شماری در ايران باستان (بخش دوم) [فرنگيس] [13:52 min, 2.38 MB]
گاه شماری در ايران باستان (بخش اول) [فرنگيس] [11:01 min, 1.89 MB]

مجرى
برنامه صد و پنجاه و هفتم [افشين - فرنگيس] [49:45 min, 8.54 MB]
برنامه صد و پنجاه و پنجم [فرنگيس] [29:11 min, 5.01 MB]
برنامه صد و پنجاهم [فرنگيس - افشين] [48:52 min, 8.39 MB]
برنامه صد و سی و هشتم [فرنگيس - افشين] [56:55 min, 9.77 MB]
برنامه صد و سی و يكم [فرنگيس - افشين] [48:56 min, 8.4 MB]
برنامه صد و بيست و ششم [فرنگيس - افشين] [59:15 min, 10.17 MB]
برنامه صد و بيست و دوم [فرنگيس - افشين] [72:32 min, 12.45 MB]
برنامه صد و سيزدهم [فرنگيس - افشين] [84:32 min, 14.51 MB]
برنامه صد و پنجم [افشين - فرنگيس] [68:27 min, 11.75 MB]
برنامه صدم [فرنگيس - اميرعلی] [100:01 min, 17.17 MB]
برنامه نود و ششم [فرنگيس - مسعود] [48:21 min, 8.3 MB]
برنامه هشتاد و هفتم [فرنگيس - رضا] [59:32 min, 10.22 MB]
برنامه شصت و نهم [فرنگيس - دانيال] [44:48 min, 7.69 MB]
برنامه پنجاه و چهارم [فرنگيس - افشين] [47:29 min, 8.15 MB]
برنامه چهل و يكم [فرنگيس - مسعود] [43:34 min, 7.48 MB]
برنامه بيست و هفتم [افشين - فرنگيس] [47:25 min, 8.14 MB]
برنامه هفدهم [فرنگيس - مهدی] [38:23 min, 6.59 MB]
برنامه پنجم [بهمن - فرنگيس] [34:15 min, 5.88 MB]


فهرست كتابهاى گويا
همه مردان شاه [فرنگيس - افشين]